ប្រេងលាបសក់

ភារព្រីមៀម ម៉ូរ៉ូខេន អាហ្គេន

គ្មាន​ជាតិ​រម្អិល​ ​និង​មិន​មាន​សារធាតុ​ប្រេង​ជាប់​នៅ​លើ​ស្បែក​ក្បាល​នោះ​ឡើយ ការពារ​សក់​ពី​ភាព​ស្ងួត​ ​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​មាន​សំណើម​ ​ជួយ​បន្ថែម​សា​ធាតុ​​ចិញ្ចឹម​​​មាន​ប្រយោជន៍​​ដល់​​សរសៃសក់ ការពារកុំឱ្យសក់បាក់ និងបែកចុង។

ប្រេងលាបសក់

ភារព្រីមៀម ម៉ូរ៉ូខេន អាហ្គេន

គ្មាន​ជាតិ​រម្អិល​ ​និង​មិន​មាន​សារធាតុ​ប្រេង​ជាប់​នៅ​លើ​ស្បែក​ក្បាល​នោះ​ឡើយ ការពារ​សក់​ពី​ភាព​ស្ងួត​ ​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​មាន​សំណើម​ ​ជួយ​បន្ថែម​សា​ធាតុ​​ចិញ្ចឹម​​​មាន​ប្រយោជន៍​​ដល់​​សរសៃសក់ ការពារកុំឱ្យសក់បាក់ និងបែកចុង។

ប្រេងលាបសក់

ភារព្រីមៀម ម៉ូរ៉ូខេន អាហ្គេន

គ្មាន​ជាតិ​រម្អិល​ ​និង​មិន​មាន​សារធាតុ​ប្រេង​ជាប់​នៅ​លើ​ស្បែក​ក្បាល​នោះ​ឡើយ ការពារ​សក់​ពី​ភាព​ស្ងួត​ ​ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​សក់​មាន​សំណើម​ ​ជួយ​បន្ថែម​សា​ធាតុ​​ចិញ្ចឹម​​​មាន​ប្រយោជន៍​​ដល់​​សរសៃសក់ ការពារកុំឱ្យសក់បាក់ និងបែកចុង។